Marksanering av förorenad jord

Förorenad mark är svårare att bygga på och medför både risker och kostnader vilket gör det desto viktigare att göra en marksanering så att man slipper framtida problem och tråkigheter. Dessutom får man fler möjligheter av vad man kan använda marken till, till exempel nya bostäder vilket talar ytterligare för marksaneringar.

Samhällets sopberg växer trots att återvinningen ökar. Den stora del som inte kan brukas kräver förbränning, vilket i sin tur ger möjlighet till energiåtervinning.

Restprodukterna blir aska med olika grad av miljögifter. Dessa måste tas omhand och oskadliggöras. Efter sortering, marksanering och metallavskiljning används bottenaska som fyllnadsmaterial. Det innebär att även en till synes oanvändbar slutprodukt kan återanvändas – ännu ett steg i återvinningens tecken.

Farligt avfall måste oskadliggöras 

Den giftigaste askan, så kallad flygaska, innehåller en blandning av giftiga ämnen med en koncentration som naturen inte kan bryta ned. De giftiga ämnena kräver inkapsling som är så effektiv att utlakningen till det naturliga kretsloppet sker så långsamt att miljön inte kan ta skada. Det är en form av slutlig förvaring. För denna form av slutförvaring krävs specialmetoder och mycket speciella material.

Du är alltid välkommen att ringa oss och diskutera möjliga lösningar kring återvinning, marksanering och omhändertagande av aska och andra miljöfarliga restprodukter.

Marksanering, solidifering och blandning av restmaterial